Prawo Własności Intelektualnej

Usługi Kancelarii w zakresie Prawa Własności Intelektualnej objemują w szczególności:
 
 • opracowywanie całościowej strategii ochrony praw na dobrach niematerialnych należących do Klienta,

 • przeprowadzanie audytów w zakresie praw własności intelektualnej, w celu oceny ryzyk transakcji gospodarczych,

 • uzyskiwanie i utrzymywanie ochrony praw własności przemysłowej (zwłaszcza wzorów przemysłowych i znaków towarowych), w tym prowadzenie postępowań rejestracyjnych tych praw w trybie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym,

 • opracowywanie i negocjowanie projektów umów o stworzenie dóbr niematerialnych, w tym znaków towarowych i wzorów przemysłowych,

 • przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących przeniesienia oraz licencjonowania autorskich praw majątkowych, prawa ochronnego na znak towarowy, a także prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,

 
 • opiniowanie umów sponsoringowych oraz umów o stworzenie materiałów i filmów reklamowych,

 • doradztwo prawne w zakresie posługiwania się przez Klientów znakami towarowymi w działaniach promocyjnych i reklamowych,

 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie prawnych ograniczeń reklamy, w tym reklamy aptek i produktów leczniczych,

 • reprezentowanie Klientów przed organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, oraz w procesach sądowych dotyczących praw na dobrach niematerialnych

Prawo pracy

Usługi Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmują m. in.:
 
 • analizę form zatrudnienia dla poszczególnych kategorii pracodawców,
 • doradztwo w zakresie nawiązania stosunku pracy oraz jego zakończenia,
 • prowadzenie negocjacji z organizacjami związkowymi,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych oraz indywidualnych w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych,
 • opracowywanie i opiniowanie: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów prawa wewnętrznego pracodawców,
 • pomoc prawną w zakresie zbiorowego prawa pracy,
 
 • doradztwo w zakresie czasu pracy kierowców i innych grup zawodowych, objętych szczególnymi regulacjami prawnymi,
 • doradztwo w zakresie pracowniczych aspektów przekształceń,
 • reprezentację pracodawców w postępowaniach przed instytucjami prawa pracy,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu/dzierzawy nieruchomosci (magazyny, centra logistyczne, terminale przeladunkowe),
 • opracowywanie i opiniowanie projektów kontraktów menadżerskich oraz wszelkich umów związanych z zatrudnianiem,
 • reprezentację pracodawców i pracowników w sporach przed sądami pracy.

Ochrona środowiska i odpady

W obszarze prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami, oferujemy:
 
 • obsługę prawną przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami i ściekami,
 • doradztwo prawne w zakresie regulacji prawnych dotyczących gospodarowania odpadami i ściekami,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji i pozwoleń środowiskowych,
 • doradztwo w kwestii transportu materiałów niebezpiecznych,
 
 • pomoc prawną w prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • wsparcie w przygotowaniu raportu o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do atmosfery.
 • pomoc w uzyskaniu dostępu do informacji o środowisku,
 • wsparcie w zakresie obrotu i stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych.

Prawo ubezpieczeń

W obszarze prawa ochrony środowiska i gospodarki odpadami, oferujemy:
 
 • bieżącą obsługę prawną zakładów ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych w zakresie korporacyjnym, kontraktowym oraz optymalizacji podatkowej,
 • doradztwo w zakresie tworzenia produktów ubezpieczeniowych, w tym ogólnych warunków ubezpieczeń,
 • reprezentację przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi organami administracji publicznej,
 
 • prowadzenie spraw sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń regresowych,
 • doradztwo prawne w procesie likwidacji szkód,
 • reprezentację w procesach sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń,
 • szybką i skuteczną windykację wierzytelności składkowych, w tym z wykorzystaniem e-sądu.

Nieuczciwa konkurencja

Obszar działalności Kancelarii w zakresie nieuczciwej konkurencji obejmuje:
 
 • ochronę prawną w przypadkach wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstw, towarów oraz naśladownictwa towarów,
 • kompleksową ochronę prawną w przypadkach deliktu utrudniania dostępu do rynku,
 
 • reprezentację w postępowaniach sądowych, dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji,
 • ochronę prawną w przypadkach naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • reprezentację w postępowaniach z udziałem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawo umów

Świadczymy usługi doradcze w zakresie kształtowania stosunków prawnych i instrumentów zabezpieczenia transakcji naszych Klientów, zarówno z punktu widzenia cywilistycznego i podatkowego, jak również biznesowego. Poprzez indywidualne podejście do danego zagadnienia, dostosowujemy, na podstawie i w granicach prawa, konstrukcje umowne dla potrzeb każdego przedsięwzięcia. W ramach obsługi prawnej, z zakresu prawa umów, proponujemy:
 
 • przygotowanie i negocjowanie umów, zawieranych w obrocie gospodarczym, związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in.: umowy sprzedaży, pożyczki, kredytu, dostawy, komisu, leasingu, spedycji, przewozu, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia, a także umowy spółki oraz umów ramowych i świadczenia usług);
 • opiniowanie wszelkiego rodzaju umów, pod kątem potencjalnych ryzyk, ze wskazaniem proponowanych zmian;
 • konstruowanie wzorców umownych, stosowanych przez przedsiębiorców, w tym wzorców funkcjonujących w obrocie konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminów konkursów, promocji i sprzedaży internetowej;
 
 • konstruowanie umów związanych z realizacją inwestycji, w szczególności umów z zakresu prawa budowlanego i prawa obrotu nieruchomościami;
 • przygotowanie i negocjowanie umów specyficznych dla branży danego Klienta, np. umów związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, archiwizacji dokumentów firmowych i pracowniczych, umów licencji na programy i usługi outsourcingowe,
 • świadczenie pomocy prawnej na etapie wyboru i zapewnienia zabezpieczenia transakcji.
Nasze doradztwo prawne obejmuje również etap wykonywania przygotowanych przez nas umów.

Prawo konsumenckie

Usługi Kancelarii w zakresie prawa konsumenckiego dotyczą, w szczególności:
 
 • doradztwa w zakresie praw konsumentów w przestrzeni Internetu, w tym zagadnień dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów na odległość etc.,
 • pomocy prawnej w zakresie praw konsumentów w aspekcie planowanych i wdrażanych akcji reklamowych,
 • doradztwa w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorców za produkt niebezpieczny,
 • doradztwa w zakresie postępowań reklamacyjnych,
 
 • wsparcia w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
 • reprezentacji przed organami ochrony praw konsumentów,
 • opracowywania regulaminów promocji, programów lojalnościowych i konkursów z wykorzystaniem danych osobowych konsumentów,
 • reprezentacji przedsiębiorców w postępowaniach w przedmiocie roszczeń konsumentów.

Energia odnawialna

Realizacja inwestycji związanych z produkcją energii odnawialnej wymaga należytego przygotowania od strony prawnej. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu przedsiebiorców, Kancelaria oferuje m.in.: 
 
 • kompleksowe doradztwo na etapie planowania, realizacji oraz likwidacji inwestycji (m.in. farmy wiatrowej, spalarni biomasy, elektrowni słonecznej);

 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;

 • uczestnictwo w konsultacjach z władzami lokalnymi;

 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (m.in. karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko);

 • sporządzanie, negocjowanie umów dzierżawy, kupna nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję;

 
 • sporządzanie, negocjowanie umów sprzedaży, montażu, serwisu z producentami urządzeń wytwarzających energię odnawialną;

 • doradztwo w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego) dla inwestycji;

 • przygotowywanie  wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji;

 • doradztwo w uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci energetycznej i koncesji na wytwarzanie energii;

 • sporządzanie umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.