Wsparcie dla przedsiębiorców w prowadzonej działalności.

Poznaj dziedziny prawa, w których możemy pomóc Twojej firmie

Transport, Spedycja, Logistyka (TSL)

Usługi Kancelarii w zakresie obsługi przedsiębiorstw z branży LTS obejmują, w szczególności, następujące zagadnienia:
 
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie usług spedycji drobnicowej oraz transportu calopojazdowego, a także spedycji morskiej, lotniczej i kolejowej,
 • opracowywanie i opiniowanie zagadnień związanych z transportem ładunków niebezpiecznych (ADR) i ponadnormatywnych,
 • pomoc przy tworzeniu konstrukcji formalnych dla przewozów intermodalnych,
 • implementacje rozwiązań prawnych w zakresie logistyki kontraktowej oraz składowania towarów,
 • doradztwo prawne w zarządzaniu łańcuchami dostaw,
 • sporzadzanie oraz redagowanie regulaminów świadczenia usług i wzorów umów,
 
 • aktywna pomoc w negocjacjach warunków umów ubezpieczenia (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora, ubezpieczenia komunikacyjne),
 • doradztwo w sprawach reklamacyjnych,
 • tworzenie i opiniowanie umów sprzedaży i leasingu taboru samochodowego,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu/dzierżawy nieruchomości (magazyny, centra logistyczne, terminale przeladunkowe),
 • badania due diligence oraz prowadzenie transakcji fuzji i przejęć spółek z branży TSL,
 • prowadzenie sporów pracowniczych i odszkodowawczych,
 • doradztwo prawne w zakresie czasu pracy kierowców.

Prawo Handlowe

Obszar działalności Kancelarii w zakresie prawa handlowego i korporacyjnego obejmuje:
 
 • doradztwo w transakcjach fuzji i przejęć spólek handlowych,
 • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujacych funkcjonowanie przedsiebiorców i ich organów,
 • sporządzanie opinii prawnych, dotyczących wskazanych przez Klienta zagadnień prawnych,
 
 • reprezentację Klientów w ramach postęowań rejestrowych,
 • doradztwo prawne w zakresie uregulowań prawa handlowego,
 • reprezentowanie Klientów w sporach pomiędzy udziałowcami oraz z udziałem członków zarządów,
 • kompleksową obsługę organów spólek handlowych,
 • pomoc prawną w nabywaniu gotowych spółek typu Shelf Companies.

Prawo podatkowe i celne

Usługi Kancelarii w zakresie prawa podatkowego i celnego obejmują, w szczególności:
 
 • doradztwo prawne w zakresie podatków: VAT, CIT, PIT, akcyzowego, podatków lokalnych, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych,
 • wsparcie w zakresie opodatkowania cudzoziemców oraz osób osiagających dochody w obcych jurysdykcjach podatkowych, z uwzglednieniem stosowania umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania,
 • rekomendacje w zakresie optymalizacji podatkowej, w tym podatkowego planowania nowych inwestycji,
 • reprezentację w postępowaniach podatkowych oraz celnych,
 
 • doradztwo w zakresie ceł oraz stosowania norm regulujących międzynarodowy obrót towarami,
 • badanie dokumentacji księgowych pod kątem zgodności z obowiązującym prawem (audyt podatkowy),
 • reprezentację w postępowaniach sądowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie wniosków w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Prawo nieruchomości

Usługi Kancelarii w zakresie prawa nieruchomości dotyczą, w szczególności:
 
 • kompleksowej obsługi wszelkich transakcji, dotyczących nieruchomości (badanie ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów, audyt prawny nieruchomości, opracowywanie i opiniowanie umów przeniesienia własności nieruchomości),
 • opracowywania i opiniowania umów związanych z komercyjnym korzystaniem z nieruchomości (umowy najmu, dzierżawy, timesharing, leasing nieruchomości),
 • prowadzenia, w imieniu Klientów, negocjacji we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości,
 
 • reprezentacji Klientów przed organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi, w sprawach związanych z nieruchomościami,
 • reprezentacji Klientów w sporach dotyczących nieruchomości, w tym m.in.: o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział, ustanowienie służebności,
 • tworzenie i opiniowanie umów sprzedazy i leasingu taboru samochodowego,
 • doradztwa prawnego w sprawach dotyczących nieruchomości rolnych.

Prawo budowlane

Usługi Kancelarii w zakresie obsługi przedsiębiorstw z branży LTS obejmują, w szczególności, następujące zagadnienia:
 
 • opracowywanie kontraktów o roboty budowlane dla inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców,
 • doradztwo w zakresie mechanizmów zabezpieczenia kontraktów budowlanych,
 • pomoc prawna w zakresie postępowania o uzyskanie zamówień publicznych, formułowanie zapytań i zastrzeżeń do SIWZ, sporządzanie odwołań,
 • wsparcie w zakresie przygotowywania i organizacji procesu wykonawczego,
 • doradztwo prawne dotyczace tworzenia porozumień, protokołów, listów intencyjnych, ofert,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, toczących się z udziałem Klienta,
 
 • doradztwo w zakresie postępowań reklamacyjnych,
 • opracowywanie strategii prowadzenia sporów dotyczących realizacji kontraktów budowlanych,
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania wszelkich aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji budowlanych,
 • reprezentacja Klientów w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych,
 • pomoc prawna podwykonawcom w zakresie dochodzenia wierzytelności bezpośrednio od inwestorów,
 • doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych z udziałem uczestników procesów budowlanych,
 • wsparcie w zakresie roszczeń z gwarancji lub rekojmi.

Prawo technologii

Zakres usług Kancelarii w obszarze prawa technologii obejmuje:
 
 • wsparcie w zakresie przyjęcia odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przetwarzania danych osobowych (tzw. polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym),
 • przeprowadzanie procesu rejestracji zbiorów danych osobowych przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • uczestnictwo w postępowaniach zainicjowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z udziałem naszych Klientów,
 • tworzenie i negocjowanie umów w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym również kontraktów przewidujących przetwarzanie danych osobowych przez podmioty zagraniczne,
 • doradztwo prawne w przedmiocie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, oraz praktycznego wdrożenia dokumentów związanych z zabezpieczeniem przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zasad przetwarzania danych osobowych w korporacji zgodnie z prawem,
 
 • badanie zdolności rejestrowej nazw domen internetowych, ich rejestracja i utrzymywanie ochrony,
 • kompleksową pomoc prawną w przypadkach naruszenia praw do domen internetowych (reprezentacja w postępowaniach przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji),
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie – w tym w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • opracowywanie regulaminów promocji, programów lojalnościowych i konkursów z wykorzystaniem danych osobowych.

Rozwiązywanie sporów

Naszym standardem, w zakresie prowadzenia postępowań, jest tworzenie koncepcji i strategii każdego postępowania. Klientów reprezentujemy w następujących postępowaniach:
 
 • cywilnych,
 • egzekucyjnych oraz zabezpieczających,
 • upadłościowych,
 • administracyjnych,
 • sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 
 • przed sądami arbitrażowymi,
 • karnych, w tym w szczególności karno – gospodarczych (tzw. white colar crimes),
 • karnych skarbowych,
 • dotyczących windykacji należności, w tym z wykorzystaniem elektronicznego postępowania upominawczego (e-sąd).

Prawo farmaceutyczne

Usługi Kancelarii w zakresie obsługi przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej obejmują, w szczególności, następujące zagadnienia:
 
 • przygotowywanie umów dotyczących opracowania i wdrożenia oprogramowania komputerowego w aptekach szpitalnych i szkoleniowych,
 • opiniowanie zgodności komunikatów reklamowych i promocyjnych z przepisami prawa, oraz ocena prawidłowości oznakowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • przegląd wzorów umów zawieranych przez Klientów w odniesieniu do ich zgodności z przepisami prawa, w tym prawa konkurencji,
 • uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń na wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych, doradztwo w trakcie dystrybucji hurtowej oraz sprzedaży detalicznej produktów leczniczych prowadzonej dla aptek,
 
 • prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli medycznych oraz osób zarządzających firmami farmaceutycznymi w zakresie nowelizacji branżowych regulacji prawnych, w tym dotyczących prowadzenia promocji produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • wsparcie merytoryczne oraz reprezentacja Klientów w sporach z organami władzy publicznej nadzorującymi branżę farmaceutyczną, m.in. Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, terenowymi organami inspekcji sanitarnej, wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.